• 10 marca 2021 rusza rekrutacja do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. To jest oferta dla gminnych bibliotek publicznych z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz z miejscowości do 50 000 mieszkańców, ale przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą działać lepiej, którzy - tak jak my - odczuwają niepewność co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość, jak będą funkcjonowały instrukcje kultury, ale którzy są gotowi z tymi wyzwaniami zmierzyć się wspólnie. W Programie weźmie udział 75 bibliotek łącznie z filiami, czyli około 300 placówek i około 300 bibliotekarek i bibliotekarzy.


  20 miesięcy wsparcia: szkolenia, doradztwo, materiały i sprzęt

  Koncepcja tej rundy PRB powstawała w trakcie trwania pandemii i jest odpowiedzią na zmianę, którą ona przynosi. Chcemy stworzyć przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach.

  Oferta jest podzielona na kilka bloków. Na początku zespoły bibliotek będą zaproszone do tego, żeby pod okiem specjalisty rozejrzeć się dookoła i zrobić diagnozę lokalną. To ona będzie punktem wyjścia do przygotowania od nowa Planu Rozwoju Biblioteki. To będzie czas, żeby jeszcze raz przemyśleć misję biblioteki, ale też określić zakres i zaprojektować sposób świadczenia usług biblioteki, także usług online. Po etapie refleksji nad przyszłością biblioteki zaprosimy osoby pracujące w bibliotekach na szkolenia specjalistyczne służące rozwojowi instytucjonalnemu Bibliotek, jak i rozwojowi zawodowemu bibliotekarek i bibliotekarzy.

  Część działań w 4. rundzie PRB będzie skierowanych do kadry zarządzającej bibliotek. Dyrektorki i dyrektorów bibliotek zaprosimy na warsztat nt. przywództwa i zarządzania biblioteką z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej oraz szkolenia specjalistyczne, dzięki którym łatwiej będzie im wspierać rozwój biblioteki teraz i w przyszłości.

  Biblioteki otrzymają też sprzęt, który najpierw umożliwi zespołom udział w Programie, a później pozwoli zaoferowanie część usług biblioteki w formie zdalnej lub hybrydowej.


  Dzielenie się wiedzą, mnożenie pomysłów

  Jak w poprzednich rundach, tak i teraz stworzymy uczestniczkom i uczestnikom Programu wiele okazji do budowania relacji, wymiany doświadczeń i tworzenia lub dołączania do już istniejących sieci praktyków, takich jak LABiB czy Grupa InicJaTyWy. Program Rozwoju Bibliotek daje okazję, by stać się częścią tych społeczności i skorzystać z jej zasobów i doświadczeń, także po zakończeniu każdej z rund.

  Osoby uczestniczące w Programie będziemy zachęcać do dzielenia się zdobytą wiedzą z pozostałymi osobami pracującymi w bibliotece i bibliotekami ze swojego regionu. Zakładamy też, że w ramach programu każda biblioteka zorganizuje działania angażujące społeczność lokalną, dzięki czemu jej zespół bedzie mieć możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.  


  Zachęcając Was do dołączenia do Programu chciałbym przypomnieć, że działamy od ponad 12 lat, z wieloma spośród Was się znamy, szanujemy ogromnie waszą pracę, wasz wkład rozwój waszych społeczności - mówi Jacek Królikowski - Prezes FRSI. Oferujemy Wam nasze umiejętności, nasze zaangażowanie, serce do działania i naszą absolutną niezdolność do robienia czegoś, bez dbania o najwyższą jakość.


  Rekrutacja do 4. rundy PRB trwa od 10 marca do 7 kwietnia 2021 roku.

 • Rekrutacja do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek trwa od 10 marca do 7 kwietnia 2021 roku, do godz. 23:59. W tym czasie biblioteki kandydujące do Programu muszą wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem prb.biblioteki.org (po kliknięciu w przycisk “Zgłoś bibliotekę”). 

  Zapraszamy biblioteki zainteresowane udziałem w Programie do udziału w dwóch webinariach:

  Aby wziąć udział w webinariach, należy zarejestrować się klikając na powyższe linki. Przed rejestracją na webinaria należy zapoznać się z "Zasadami udziału w webinariach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego".

  Jednak nabór do Programu to nie tylko wypełnienie formularza - zachęcamy zainteresowane biblioteki do rozmów w gronie osób pracujących w instytucji i wspólnego zastanowienia się nad lokalną rolą biblioteki, wyzwaniami przed nią stojącymi i oczekiwaniami w stosunku do Programu.

  Komisja rekrutacyjna powołana przez FRSI przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę:

  1. gotowość Biblioteki do wzięcia udziału w programie rozwojowym rozumiana jako świadomość misji instytucji i wyzwań przed nią stojących,
  2. gotowość osób pracujących w Bibliotece do udziału w Programie związana z aktywnym uczestnictwem w szkoleniach, spotkaniach sieciujących, wymianą wiedzy i współpracą w zespole Biblioteki,
  3. wizja zmiany Biblioteki i motywacja do przeprowadzenia zmiany,
  4. zgodność oczekiwań Biblioteki z możliwościami Programu.

  Z wybranymi zespołami bibliotek przewidujemy możliwość odbycia rozmowy rekrutacyjnej - rozmowy planowane są na 26-30 kwietnia 2021 r.

  Ogłoszenie wyników zaplanowane jest na 19 maja 2021 r. Biblioteki przyjęte do Programu będą potwierdzały swój udział podpisując umowę uczestnictwa do 25 maja br.

  Regulamin udział w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek dostępny jest tutaj.
  Zainteresowanym bibliotek udostępniamy również wzór umowy uczestnictwa w Programie
 • Formularz zgłoszeniowy składa się z czterech części:

  1. w pierwszej prosimy o podanie podstawowych danych o bibliotece,
  2. w drugiej zapraszamy do refleksji nad rolą biblioteki oraz pytamy o sytuację i doświadczenie instytucji,
  3. w trzeciej chcemy poznać osoby, które z ramienia biblioteki będą brały udział w programie szkoleniowym,
  4. w czwartej pytamy o przyszłość biblioteki, w tym wyzwania związane z pandemiczną zmianą sposobu funkcjonowania wielu osób.
  Formularz można wypełniać na raty pod warunkiem podania na samym początku adresu mailowego osoby wypełniającej, zapisania szkicu i wygenerowania linku do formularza.
 • Dopuszczamy możliwość rozmów z niektórymi zespołami bibliotek. Rozmowy będą miały na celu rozwianie wątpliwości związanych z wyborem bibliotek do uczestnictwa w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

  O chęci przeprowadzenia rozmowy będziemy informować w dniach 21-23 kwietnia 2021 r., a rozmowy będziemy przeprowadzać w dniach 26-30 kwietnia 2021 r.
 • Do udział w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek zapraszamy:

  • gminne biblioteki publiczne, niezależnie od swojej formy organizacyjnej,
  • instytucje z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 50 tys. mieszkańców,
  • publiczne biblioteki gminne wraz ze swoimi filiami (jeśli je posiada),
  • biblioteki biorące udział w 1-3 rundzie PRB na prawach bibliotek partnerskich.
  Z jednej gminy może być złożony tylko jeden wniosek (czyli może aplikować tylko jedna biblioteka).
 • Zgłoszenia bibliotek będą oceniane pod kątem:
  • gotowości Biblioteki do wzięcia udziału w programie rozwojowym rozumiana jako świadomość misji instytucji i wyzwań przed nią stojących,
  • gotowości osób pracujących w Bibliotece do udziału w Programie związana z aktywnym uczestnictwem w szkoleniach, spotkaniach sieciujących, wymianą wiedzy i współpracą w zespole Bibliotek,
  • wizji zmiany Biblioteki i motywacji do jej przeprowadzenia,
  • zgodności oczekiwań Biblioteki z możliwościami Programu.
 • Do udziału w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek zapraszamy całe instytucje - praca zespołowa jest jednym z kluczowych założeń Programu. Niestety nie będziemy mogli wszystkich osób pracujących w bibliotece zaprosić na szkolenia. W formularzu zgłoszenia prosimy o wskazanie 3 osób, w tym przedstawiciela lub przedstawicielki kadry zarządzającej instytucją, osoby pracującej na co dzień z użytkownikami biblioteki oraz osoby pracującej w filii (jeśli biblioteka ma filie), które będą stanowiły Zespół Biblioteki biorący udział w warsztacie planowania rozwoju biblioteki i których zadaniem będzie współpraca i przekazywanie informacji całemu gronu pracowników i pracownic biblioteki. 

  Natomiast w szkoleniach specjalistycznych w ramach Programu będą mogli brać udział również pozostali pracownicy i pracownice biblioteki - każda biblioteka będzie miała 3 miejsca na 2-dniowych szkoleniach stacjonarnych i 3 miejsca na 8-godzinnych szkoleniach online.W ramach Programu planujemy jednocześnie aktywności, w których będą mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby np. webinaria. Zestawienie aktywności w Programie wraz z informacją do kogo są adresowane znajduje się w Regulaminie.

  Jeśli w bibliotece pracują mniej niż 3 osoby, biblioteka może zaprosić do udział w Programie osoby blisko współpracujące z biblioteką np. pracownika urzędu gminy czy innej lokalnej instytucji.

 • Do Programu mogą się zgłosić wyłącznie biblioteki główne wraz z filiami (jeśli je posiadają).
 • Od osób uczestniczących w Programie i wchodzących w skład Zespołu Biblioteki oczekujemy:

  • aktywnego uczestnictwa w szkoleniach oraz spotkaniach online (tj. z włączoną kamerą i mikrofonem) i stacjonarnych;
  • współtworzenia Planu Rozwoju Biblioteki i realizację zapisanych w nim nowych działań dla mieszkańców gminy;
  • dzielenia się wiedzą zdobytą podczas szkoleń z pracownikami biblioteki nie uczestniczącymi w Programie oraz z bibliotekarkami i bibliotekarzami z powiatu;
  • udziału w spotkaniach sieciujących i innych formach sieciowania zaproponowanych przez FRSI;
  • korzystania z zasobów portalu labib.pl oraz aktywne dzielenie się doświadczeniami zawodowymi za jego pośrednictwem;
  • wyrażenia zgody na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby promocji i informacji o Programie i jego kolejnych rundach na portalach społecznościowych oraz na stronach www FRSI, PRB oraz na stronach grantodawcy Programu;
  • zapoznania się z Regulaminem Programu Rozwoju Bibliotek dostępnym tutaj.

  Każda z osób wchodzących w skład Zespołu Biblioteki na etapie podpisywania przez bibliotekę umowy uczestnictwa będzie zobowiązana do podpisania oświadczenia zawierającego powyższe zobowiązania - wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.
 • Obowiązki biblioteki uczestniczącej w Programie zostały opisane we wzorze umowy uczestnictwa dostępnej tutaj.
 • Każda biblioteka uczestnicząca w Programie otrzyma laptop, tablet oraz kamerę internetową. 

  Biblioteki zobowiązują się, że sprzęt będzie wykorzystywany w okresie trwania Programu wyłącznie przez Bibliotekę i w pierwszej kolejności w celu uczestnictwa w Programie.

  Wszystkie zobowiązania bibliotek dotyczące sprzętu opisane są w Regulaminie.

 • Na tym etapie planujemy część szkoleń zrealizować w sposób stacjonarny, a część w formie online. Jednak realizacja szkoleń stacjonarnych jest uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. Jeśli nie będzie możliwości zrealizowania szkoleń stacjonarnie, zostaną zastąpione szkoleniami online.

  Planowane w ramach Program szkolenia zostały zestawione w Regulaminie.
 • Będziemy starali się uwzględnić wszystkie zgłoszone potrzeby uczestników, w miarę naszych możliwości.